ترکیب رنگی 6

خاکستری - طوسی - سبز آبی  

ترکیب رنگی 2

صورتی - آبی - بنفش